پولیش واکس بدنه جلاسنج

۱۸۰/۰۰۰ ریال

خط و خش بدنه را از بین برده , بدنه را واکس زده و با عمق زیادی براق می کند.