مکمل روغن (غلیظ کننده)جلوگیری از دود کردن خودرو

۱۹۰/۰۰۰ ریال

روغن موتور را سفت تر از حد معمول کرده و علاوه بر محافظت از قطعات داخلی موتور از دود کردن خودروهای فرسوده جلوگیری می کند.