ضدیخ, ضد جوش کاسپین

۱۳۰/۰۰۰ ریال

مایع خنک کننده غلیظ موتور

سوپرضدیخ کاسپین بافرمولاسیون پیشرفته جهت استفاده درکلیه خودروها

مزایای سوپرضدیخ کاسپین:

بانقطه انجماد 37- درجه سانتیگراد

باخواص ضدجوش ,ضدزنگ,ضدکف و ضدخورندگی

مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 338

قابل استفاده در کلیه فصل های سال