روغن ترمز فومن شیمی آبی

۱۴۰/۰۰۰ ریال

توصیه می شود روغن ترمز اتومبیل را هر سالی یکبار تعویض نمایید.

از روغن ترمز توصیه شده توسط خودرو ساز که روی مخزن روغن ترمز به صورت DOT3یا DOT4 استفاده نمایید.