آب باطری کاسپین

۳۰/۰۰۰ ریال

آب باطری کاسپین با تکنولوژی پیشرفته جهت استفاده درکلیه خودروها

مزایای آب باطری کاسپین

استارت سریع

تسهیل در عمل برق رسانی

جلوگیری از فرسودگی سریع باطری

افزایش عمرباطری